Ochrana osobných údajov

Politika ochrany súkromia a osobných údajov a politika používania súborov "cookies" internetového obchodu www.nescior.sk

Všeobecné informácie

Tento dokument stanovuje zásady Politiky ochrany súkromia a osobných údajov internetového obchodu (ďalej len „Internetový obchod“). Prevádzkovateľom Internetového obchodu (a správcom osobných údajov) je spoločnosť „TRSHOES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“ so sídlom v Čenstochovej, na adrese: ul. Żyzna 15M, 42-202 Częstochowa, Poľsko, zapísaná do registra podnikateľských subjektov vedenom oblastným súdom Częstochowa v Čenstochovej, 17. hospodárske oddelenie Štátneho súdneho registra, pod číslom KRS: 0000717972, DIČ PL: 5732896501, IČO PL (REGON): 369452822, základné imanie: 5 000,00 PLN.

Výrazy začínajúce sa veľkým písmenom majú význam v súlade s týmito podmienkami Internetového obchodu.

Prevádzkovateľ Internetového obchodu (a správca údajov) zbiera a spracúva osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, s. 1), ďalej len: GDPR.

Prevádzkovateľ Internetového obchodu robí všetko preto, aby chránil súkromie a informácie, ktoré sú mu zverené, a ktoré sa týkajú Zákazníkov Internetového obchodu. Správca s náležitou dôkladnosťou vyberá a používa vhodné technické prostriedky, vrátane softvérových a organizačných, ktoré zaručujú ochranu spracúvaných údajov, predovšetkým chránia údaje pred prístupom nepovolaných osôb, zverejnením, stratou a zničením, neoprávnenou úpravou, ako aj pred ich spracúvaním v rozpore s platnou legislatívou.

Adresátom možnosti kupovania tovarov a využívania služieb prostredníctvom webových stránok nie sú deti mladšie než 16 rokov. Správca osobných údajov nepredpokladá zámerné zbieranie a spracúvanie údajov týkajúcich sa detí mladších než 16 rokov.

Osobné údaje

Správca osobných údajov

Správcom vašim osobných údajov je:

spoločnosť

TRSHOES sp. z o.o.
ul. Żyzna 15M
42-202 Częstochowa
Poľsko

V záležitostiach súvisiacich so zbieraním a spracúvaním osobných údajov sa môžete obrátiť na Správcu osobných údajov nasledovnými spôsobmi:

 • písomne na emailovú adresu: info@nescior.sk
 • písomne na poštovú adresu:TRSHOES sp. z o.o., ul. Żyzna 15M, 42-202 Częstochowa, Poľsko

Ciele, účely a právne základy spracúvania osobných údajov

Správca osobných údajov spracúva vaše osobné údaje na nasledovné účely a v nasledovných rozsahoch:

 • vykonávanie činností pred uzatvorením dohody na vašu žiadosť (napr. založenie účtu), tzn. údaje, ktoré sa uvádzajú v registračnom formulári v Internetovom obchode, tzn. emailová adresa a vytvorené heslo, pohlavie; ak sa Účet registruje prostredníctvom externej autentifikačnej služby (napr. Google+, Facebook), zbierame vaše meno a priezvisko, a ak sa registrujete pri nákupe Tovarov, zbierame vaše meno a priezvisko, ako aj údaje potrebné na realizáciu objednávky, také ako adresa zásielky; na poskytovanie Služieb, pri ktorých je potrebné založenie Účtu, ako je: vedenie histórie objednávok, informovanie o statuse realizácie objednávok, spracúvame vaše osobné údaje uvedené v Účte, ako aj pri nákupe Tovarov;
 • na poskytovanie Služieb, pri ktorých nie je potrebné založenie Účtu a nenakupujú sa Tovary, napr. prezeranie webových stránok Internetového obchodu, vyhľadávanie Tovarov, spracúvame osobné údaje týkajúce sa vašej aktivity v Internetovom obchode, tzn. údaje týkajúce sa vami prezeraných Tovarov, údaje týkajúce sa relácie vášho zariadenia, operačného systému, prehliadača, polohy ako aj jedinečného ID, IP adresy;
 • na vykonanie dohody o predaji Tovarov (napr. doručenia objednaných Tovarov), spracúvame osobné údaje, ktoré ste uviedli pri nákupe Tovarov, ako sú meno a priezvisko, emailová adresa, údaje týkajúce sa platby, a ak nakupujete prostredníctvom Účtu, dodatočne nastavené heslo;
 • na účely štatistík využívania jednotlivých funkčností, ktoré sú dostupné v Internetovom obchode, na uľahčenie používania Internetového obchodu, ako aj na zaručenie IT bezpečnosti Internetového obchodu, spracúvame osobné údaje týkajúce sa vašej aktivity v Internetovom obchode ako aj množstva času, ktorý trávite na jednotlivých stránkach Internetového obchodu, vašej histórie prehľadávania, polohy, IP adresy, ID zariadenia, údaje týkajúce sa vášho webového prehliadača a operačného systému;
 • na určenie, vymáhanie a exekúciu nárokov, ako aj na obranu pred nárokmi a požiadavkami v súvislosti so súdnymi konaniami a konaniami pred inými exekučnými orgánmi, môžeme spracúvať vaše osobné údaje uvedené pri nákupe Tovarov alebo pri zakladaní Účtu, ako aj iné údaje nevyhnutné na dokázanie existencie nárokov alebo ktoré vyplývajú z platnej legislatívy, súdneho príkazu alebo inej právnej procedúry;
 • na účely posudzovania reklamácií, sťažností a žiadostí, ako aj na odpovedanie na otázky Zákazníkov, spracúvame osobné údaje uvedené v kontaktnom formulári, reklamačnom formulári, v sťažnosti a žiadosti, alebo na účely udelenia odpovede na otázku uvedenú inou formou, ako aj niektoré osobné údaje uvedené v Účte, ako aj údaje týkajúce sa objednávky Tovaru a iných nami poskytovaných Služieb, ktoré sú príčinou reklamácie, sťažnosti či žiadosti, ako aj údaje uvedené v dokumentoch pripojených k reklamácii, sťažnosti a žiadosti;
 • na účely marketingu našich Tovarov a Služieb, ako aj našich zákazníkov a partnerov, vrátane remarketingu, na tento účel spracúvame osobné údaje uvedené pri zakladaní Účtu a pri jeho aktualizovaní, údaje týkajúce sa aktivity v Internetovom obchode, vrátane objednávok, ktoré sú zaregistrované a uchovávané prostredníctvom súborov "cookies", a predovšetkým história objednávok, história vyhľadávania, stlačenia (kliknutia) v Internetovom obchode, dátumy prihlásenia a registrácie, história a aktivita súvisiaca s našou komunikáciou. V prípade remarketingu využívame údaje týkajúce sa aktivity s cieľom osloviť našimi marketingovými informáciami zverejňovanými inde než v Internetovom obchode, a na tieto účely využívame služby externých dodávateľov. Tieto služby sú založené na zobrazovaní našich informácií na iných webových stránkach než na stránkach Internetového obchodu. Bližšie informácie sú uvedené v zápisoch, ktoré sa týkajú súborov "cookies";
 • na účely organizácie súťaží a vernostných programov, tzn. na informovanie o zhromaždených bodoch, na informovanie o výhre a na reklamovanie našej ponuky, používame vaše osobné údaje uvedené v Účte ako aj pri registrácii do súťaže alebo do vernostného programu. Bližšie informácie sú zakaždým uvedené v podmienkach účasti na danej súťaži alebo vernostného programu;
 • na prieskumy trhu a názorov realizované nami alebo našimi partnermi, tzn. informácie o objednávke, vaše údaje uvedené v Účte alebo počas nákupu Tovaru, emailová adresa. Údaje získané počas prieskumu trhu a názorov nevyužívame na reklamné účely. Dôkladné pokyny sú uvedené v informáciách o danej ankete alebo na mieste, v ktorom sa údaje uvádzajú.

 

Kategórie príslušných osobných údajov

Správca osobných údajov spracúva nasledovné kategórie osobných údajov:

 • kontaktné údaje;
 • údaje týkajúce sa aktivity v Internetovom obchode;
 • údaje týkajúce sa objednávok v Internetovom obchode;
 • údaje týkajúce sa reklamácií, sťažností a žiadostí;
 • údaje týkajúce sa marketingových služieb.

Dobrovoľnosť uvedenia osobných údajov

Uvedenie vyžadovaných osobných údajov je dobrovoľné, avšak nevyhnutné na poskytovanie služieb Správcom osobných údajov prostredníctvom Internetového obchodu.

Trvanie spracúvania údajov

Osobné údaje budú spracúvané tak dlho, ako je to nevyhnutné na realizáciu objednávok, služieb, marketingových aktivít ako aj iných služieb poskytovaných Zákazníkovi. Osobné údaje budú odstránené v nasledujúcich prípadoch:

 • keď osoba, ktorej sa dané údaje týkajú, požiada o ich odstránenie alebo zruší svoj súhlas;
 • ak osoba, ktorej sa údaje týkajú, nevykoná žiadnu činnosť viac než 10 rokov (neaktívny kontakt);
 • po získaní informácií, že uchovávané údaje sú neaktuálne alebo nepresné.

Niektoré údaje v rozsahu: emailová adresa, meno a priezvisko, môžu byť uchovávané počas nasledujúcich 3 rokov na účely dokazovania, posudzovania reklamácií, sťažností a nárokov v súvislosti so službami poskytovanými Internetovým obchodom – tieto údaje sa nebudú používať na marketingové účely.

Údaje týkajúce sa objednávok Tovarov a platných služieb, súťaží a vernostných programov, budú uchovávané počas 5 rokov od dňa doručenia objednávky.

Údaje týkajúce sa neprihlásených Zákazníkov uchovávame tak dlho, aký je životný cyklus súborov "cookies"uložených na ich zariadeniach alebo kým ich Zákazník neodstrániť zo svojho zariadenia.

Vaše osobné údaje týkajúce sa referencií, správania a výberu marketingového obsahu môžu byť použité ako základ na prijímanie automatizovaných rozhodnutí na účely stanovenia predajných možností Internetového obchodu.

Príjemcovia osobných údajov

Vaše osobné údaje odovzdávame nasledujúcim kategóriám príjemcov:

 • štátnym orgánom, napr. prokuratúre, polície, úradu na ochranu osobných údajov, úradu na ochranu spotrebiteľov, ak o to legitímne požiadajú,
 • dodávateľom služieb, ktoré využívame pri prevádzke Internetového obchodu, napr. na účely realizácie objednávok. V závislosti od ustanovení dohôd a okolností, tieto subjekty konajú na základe našich pokynov alebo samostatne stanovujú ciele a spôsoby ich spracúvania, zoznam dodávateľom je uvedený na webovej stránke Internetového obchodu na adrese: Zoznam poskytovateľov služieb

Práva osoby, ktorej sa údaje týkajú

Na základe GDPR máte nasledujúce práva:

 • požiadať o prístup k vašim osobným údajov;
 • požiadať o opravenie, doplnenie vašich osobných údajov;
 • požiadať o odstránenie vašich osobných údajov;
 • požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov;
 • podať námietku voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
 • požiadať o prenesenie vašich osobných údajov.

Správca osobných údajov bez nepotrebného meškania – a v každom prípade v priebehu mesiaca od prijatia žiadosti – vám poskytne informácie o činnostiach, ktoré vykonal v súvislosti s vami podanou žiadosťou. Ak je to potrebné, mesačná lehota môže byť predĺžená o ďalšie dva mesiace, a to vzhľadom na skomplikovaný charakter požiadavky alebo vzhľadom na počet požiadaviek.

V každom prípade, Správca osobných údajov vás o takom predĺžení poinformuje v priebehu jedného mesiaca od prijatia požiadavky, spolu s uvedením príčiny oneskorenia.

Právo na prístup k osobným údajom (článok 15 GDPR)

Máte právo získať od Správcu osobných údajov informácie, či sú vaše osobné údaje spracúvané.

Ak správca spracúva vaše osobné údaje, máte právo na:

 • prístup k vašim osobným údajom;
 • získať informácie o cieľoch a účeloch spracúvania, kategóriách spracúvaných osobných údajov, o príjemcoch alebo o kategóriách príjemcov týchto údajov, plánovanom rozsahu spracúvania vašich osobných údajov alebo o kritériách určovania tohto rozsahu, o vašich práva na základe GDPR, ako aj o práve podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu, o zdroji týchto údajov, o automatizovanom prijímaní rozhodnutí, vrátane informácií o profilovaní, ako aj o bezpečnostných prostriedkoch používaných v súvislosti s odovzdaním týchto údajov mimo EÚ;
 • získať kópiu vašich osobných údajov.

 

Ak chcete požiadať o prístup k vašim osobným údajom, vašu požiadavku pošlite na emailovú adresu: info@nescior.sk

Právo na opravu osobných údajov (článok 16, GDPR)

Ak sú vaše osobné údaje nesprávne, máte právo na to, aby správca bez zbytočného odkladu vaše osobné údaje opravil.

Máte tiež nárok na to, aby správca doplnil vaše neúplné osobné údaje.

Ak chcete svoje osobné údaje opraviť alebo doplniť, požiadajte o to prostredníctvom e-mailovej adresy: info@nescior.sk

Ak ste registrovaným užívateľom internetového obchodu, po prihlásení sa do internetového obchodu môžete svoje osobné údaje opraviť alebo doplniť sami.

Právo na vymazanie osobných údajov, tzv. „právo na zabudnutie“ (článok 17, GDPR)

Máte právo dosiahnuť u správcu osobných údajov vymazanie osobných údajov, ak:

 • vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • ste odvolali súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonávalo;
 • sa vaše osobné údaje spracúvali nezákonne;
 • ste namietali voči spracúvaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania, v rozsahu v akom spracúvanie osobných údajov súvisí s priamym marketingom;
 • ste namietali voči spracúvaniu vašich osobných údajov v súvislosti so spracúvaním nevyhnutným na realizáciu úlohy vo verejnom záujme alebo spracúvania nevyhnutného na účely súvisiace s legitímnymi záujmami realizovanými správcom osobných údajov alebo treťou stranou.

Správca osobných údajov, i napriek tomu, že ste požiadali o vymazanie osobných údajov, môže vaše údaje naďalej spracúvať s cieľom preukázania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov, o čom budete informovaní.

Ak chcete vaše osobné údaje vymazať, požiadajte o to prostredníctvom e-mailovej adresy: info@nescior.sk

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (článok 18, GDPR)

Máte právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, ak:

 • napadnete správnosť vašich osobných údajov – správca osobných údajov obmedzí spracúvanie vašich osobných údajov počas obdobia umožňujúceho mu overiť správnosť vašich údajov;
 • ak je spracúvanie vašich údajov protizákonné a namiesto vymazania vašich údajov požiadate o obmedzenie ich spracúvania;
 • vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely spracúvania, avšak sú potrebné na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie vašich právnych nárokov;
 • ste namietali voči spracúvaniu vašich osobných údajov – do overenia, či oprávnené dôvody na strane správcu osobných údajov prevažujú nad oprávnenými dôvodmi, ktoré ste uviedli.

Ak chcete obmedziť spracúvanie vašich osobných údajov, požiadajte o to prostredníctvom e-mailovej adresy: info@nescior.sk

Právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov (článok 21, GDPR)

Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov vrátane profilovania, v súvislosti so:

 • spracúvaním nevyhnutným na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo ak správca osobných údajov alebo tretia osoba preukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie.
 • spracúvaním na účely priameho marketingu.

Ak chcete namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov, pošlite správu na e-mailovú adresu: info@nescior.sk

Právo na prenosnosť osobných údajov (článok 20, GDPR)

Máte právo získať od správcu osobných údajov osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu správcovi osobných údajov.

Môžete tiež požiadať, aby správca osobných údajov vaše osobné údaje preniesol priamo druhému správcovi (ak je to technicky možné).

Ak chcete vaše osobné údaje preniesť, požiadajte o to prostredníctvom e-mailovej adresy: info@nescior.sk

Právo na zrušenie súhlasu

Môžete kedykoľvek zrušiť svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Zrušenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov na základe vášho súhlasu pred jeho zrušením.

Ak chcete zrušiť súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov, pošlite správu na e-mailovú adresu: info@nescior.sk alebo použite príslušné funkcie na vašom zákazníckom účte.

Podanie sťažnosti dozornému orgánu

Ak si myslíte, že spracúvanie vašich osobných údajov je v rozpore s predpismi GDPR, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu, a to najmä v členskom štáte v ktorom máte svoj obvyklý pobyt, kde ste zamestnaní alebo v ktorom ste zistili údajné narušenie.

V Poľsku dozorným orgánom je v zmysle predpisov GDPR predseda úradu na ochranu osobných údajov (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – PUODO).

Súbory „cookies“

Všeobecné informácie

Počas prehliadania webových stránok internetového obchodu sa využívajú súbory „cookies“, ďalej len „cookies“, čiže malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom koncovom zariadení počas vašej návštevy a používania webových stránok internetového obchodu. Ich využívanie je potrebné pre správne fungovanie webových stránok internetového obchodu.

Tieto súbory sú určené na identifikáciu softvéru, ktorý využívate, a na prispôsobenie internetového obchodu vašim individuálnym potrebám.

Súbory „cookies“ obvykle obsahujú názov domény, z ktorej pochádzajú, čas ich uloženia na koncovom zariadení a majú pridelenú hodnotu.

Bezpečnosť

Súbory „cookies“, ktoré využívame, sú pre vaše zariadenia bezpečné. Najmä však nie je možné, aby prostredníctvom súborov „cookies“ prenikli do vašich zariadení vírusy či iný nežiaduci alebo škodlivý softvér.

Druhy súborov „cookies“

Využívame dva druhy súborov „cookies“:

 • Relačné cookies: ukladajú sa na vašom zariadení iba počas relácie prehliadania a sú tam iba po dobu prehliadania webových stránok. Uložené informácie sa po zakončení prehliadania natrvalo vymažú z pamäte vášho zariadenia. Mechanizmus relačných cookies nedovoľuje, aby sa stiahli akékoľvek osobné údaje či iné tajné informácie z vášho zariadenia.
 • Trvalé cookies: ukladajú sa na vašom zariadení a sú tam až kým sa nevymažú. Ukončením prehliadania webovej stránky alebo vypnutím zariadenia nedochádza k ich vymazaniu z vášho zariadenia. Mechanizmus trvalých cookies nedovoľuje, aby sa stiahli akékoľvek osobné údaje či iné tajné informácie z vášho zariadenia.

Účely

Využívame tiež súbory „cookies“ vonkajších subjektov, na to na tieto účely:

Ak chcete zistiť viac o podmienkach využívania cookies odporúčame vám, aby ste sa oboznámili s politikami ochrany súkromia uvedených spoločností.

Cookies môžu využívať reklamné siete, zvlášť sieť Google, na zobrazovanie cielených reklám upravených podľa vašich záujmov. Na tieto účely môžu byť uložené údaje o spôsobe vášho používania webových stránok alebo o čase, aký strávite na danej stránke.

Ak chcete prehliadať a meniť informácie o vašich záujmoch, ktoré zhromažďuje reklamná sieť Google, môžete využiť nástroj, ktorý sa nachádza na adrese https://www.google.com/ads/preferences/.

Pomocou nastavení internetového prehliadača alebo nakonfigurovaním služby môžete samostatne a kedykoľvek zmeniť nastavenia cookies, a to tak, že určíte podmienky ich ukladania a získavania súbormi cookies prístupu k vášmu zariadeniu. Tieto nastavenia môžete upraviť tak, aby sa v nastaveniach internetového prehliadača zablokovala automatická manipulácia s cookies alebo aby ste boli vždy informovaní o ich uložení na vašom zariadení. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch manipulácie s cookies sú dostupné v softvérových nastaveniach (vášho internetového prehliadača).