Pravidlá internetového obchodu

Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto pravidlá stanovujú všeobecné podmienky, spôsob poskytovania elektronických služieb a predaja prostredníctvom internetového obchodu nescior.sk Prevádzkovateľom obchodu je spoločnosť „TRSHOES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“ so sídlom v Čenstochovej, na adrese: ul. Żyzna 15M, 42-202 Częstochowa, Poľsko, zapísaná do registra podnikateľských subjektov vedenom oblastným súdom Częstochowa v Čenstochovej, 17. hospodárske oddelenie Štátneho súdneho registra, pod číslom KRS: 0000717972, DIČ PL: 5732896501, IČO PL (REGON): 369452822, základné imanie: 5 000,00 PLN, ďalej len predávajúci.
 2. Predávajúceho možno kontaktovať prostredníctvom:
  1. e-mailovej adresy: info@nescior.sk
 3. Tieto pravidlá sú stále dostupné na webovej stránke nescior.sk takým spôsobom, aby bolo možné ich v ľubovoľnom momente stiahnuť, zobraziť alebo uložiť na nosiči.
 4. Predávajúci dáva na vedomie, že využívanie elektronických služieb môže súvisieť s rizikom pre každého užívateľa internetovej siete, akým je zavedenie do informačného systému zákazníka škodlivého softvéru či neoprávnený prístup k jeho osobným údajom a ich zmena neoprávnenými osobami. Aby sa uvedené riziká obmedzili, zákazník by mal používať na ochranu primerané technické prostriedky, a to najmä antivírusový softvér a firewall.

II. Definície

Používané v pravidlách pojmy znamenajú:

 1. Pracovné dnisú dni od pondelka do piatka okrem štátnych sviatkov;
 2. Zákazníkfyzická osoba, ktorá má plnú právnu spôsobilosť, fyzická osoba vykonávajúca podnikateľskú činnosť, právnická osoba alebo organizačná jednotka, ktorá nie je právnickou osobou, ktorá je podľa osobitných predpisov právne spôsobilá, ktorá v rámci internetového obchodu dáva objednávku alebo využíva iné služby dostupné v internetovom obchode;
 3. Občiansky zákonníkKodeks Cywilny, poľský zákon z 23. apríla 1964 r. (Dz. U. č. 16, poz. 93 v neskoršom znení);
 4. Účetčasť internetového obchodu, ktorá sa poskytne zákazníkovi a prostredníctvom ktorej môže zákazník realizovať určité aktivity v rámci internetového obchodu;
 5. Spotrebiteľzákazník, ktorý je spotrebiteľom v zmysle článku 22[1] poľského občianskeho zákonníka;
 6. Podnikateľzákazník, ktorý je podnikateľom v zmysle článku 43[1] poľského občianskeho zákonníka;
 7. Pravidlátento dokument;
 8. Tovarvýrobok, ktorý sa prezentuje v internetovom obchode a ktorého opis je dostupný pri každom z prezentovaných výrobkov;
 9. Kúpna zmluvakúpna zmluva tovaru v zmysle poľského občianskeho zákonníka, ktorá sa uzatvára medzi predávajúcim a zákazníkom;
 10. Službyslužby, ktoré predávajúci poskytuje zákazníkom elektronicky v zmysle predpisov poľského zákona o poskytovaní elektronických služieb (ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną) z 18. júla 2002 (Dz.U. č. 144, poz. 1204 v neskoršom znení);
 11. Zákon o právach spotrebiteľapoľský zákon o právach spotrebiteľa (ustawa o prawach konsumenta) z 30. mája 2014 (Dz. U. z roku 2014, č. 827);
 12. Zákon o poskytovaní elektronických služiebpoľský zákon o poskytovaní elektronických služieb z 18. júla 2002 (Dz. U. č. 144, poz. 1204 v neskoršom znení);
 13. Objednávkaprejav vôle zákazníka, ktorý vedie priamo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a v ktorom sa uvádza druh a množstvo tovaru.

III. Podmienky používania internetového obchodu

 1. Internetový obchod sa môže používať pod podmienkou, že informačný systém, ktorý využíva zákazník, spĺňa tieto minimálne technické požiadavky:
  1. počítač alebo mobilné zariadenie s prístupom na internet,
  2. prístup k elektronickej pošte,
  3. internetový prehliadač Internet Explorer 11 alebo novší, Firefox 28.0 alebo novší, Chrome 32 alebo novší, Opera 12.17 alebo novší, Safari 1.1 alebo novší,
  4. povolenie v internetovom prehliadači súborov cookies a Javascriptu.
 2. Používanie internetového obchodu znamená všetky aktivity zákazníka, ktoré vedú k jeho oboznámeniu sa s obsahom webových stránok obchodu.
 3. Zákazník je povinný najmä:
  1. nezverejňovať a neposkytovať príspevky, ktorých obsah je v rozpore s právnymi predpismi, napr. propagácia násilia, ohováranie, zverejňovanie informácií porušujúcich ochranu osobnosti a ostatné práva tretích osôb,
  2. využívať internetový obchod spôsobom, ktorý neporušuje jeho fungovanie, najmä používaním konkrétneho softvéru alebo niektorých zariadení,
  3. zdržať sa týchto aktivít: rozosielanie a zverejňovanie na webových stránkach internetového obchodu neobjednaných obchodných informácií (spam),
  4. využívať internetový obchod spôsobom neobťažujúcim ostatných zákazníkov a predávajúceho,
  5. využívať obsah webových stránok internetového obchodu len na vlastné účely,
  6. využívať internetový obchod v súlade s právnymi predpismi platnými na území Poľskej republiky, ustanoveniami pravidiel a so všeobecnými pravidlami využívania internetovej siete.

IV. Služby

 1. Predávajúci dáva možnosť využívať prostredníctvom internetového obchodu bezplatné služby, ktoré poskytuje 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
 2. Služba vedenia účtu v internetovom obchode je dostupná po zaregistrovaní. K registrácii dochádza po vyplnení a akceptovaní registračného formulára, ktorý je dostupný na jednej z webových stránok internetového obchodu. Zmluva o poskytovaní služby, akou je vedenie účtu v internetovom obchode, sa uzatvára na dobu neurčitú a k jej zrušeniu dochádza v momente, keď zákazník pošle žiadosť o odstránenie účtu alebo použije na tento účel tlačidlo zrušiť účet. Formulár odstúpenia od zmluvy o poskytovaní služieb
 3. Predávajúci môže zákazníkovi posielať obchodné informácie formou správ, a to na e-mailovú adresu zadanú zákazníkom (služba Newsletter). Na tento účel je nutné zadať správnu e-mailovú adresu alebo aktivovať príslušné políčko v registračnom formulári alebo v objednávacom formulári. Zákazník môže kedykoľvek svoj súhlas na zasielanie obchodných informácií zrušiť. Zmluva o poskytovaní služby Newsletter sa uzatvára na dobu neurčitú a k jej zrušeniu dochádza v momente, keď zákazník pošle žiadosť o vymazanie jeho e-mailovej adresy zo zoznamu odberateľov Newslettera alebo keď na tento účel využije odkaz uvedený v správe odoslanej v rámci služby Newsletter. Poučenie o odstúpení od zmluvy poskytovania služieb
 4. Predávajúci má právo organizovať príležitostné súťaže a zľavové akcie, ktorých podmienky sa vždy uvedú na webových stránkach obchodu. Zľavy v internetovom obchode nemožno kombinovať, pokiaľ sa v pravidlách danej zľavovej akcie neuvádza inak.
 5. V prípade ak zákazník bude konať v rozpore s ustanoveniami týchto pravidiel, predávajúci po neúspešnej výzve, aby ten ukončil porušovanie alebo aby odstránil porušenia so stanovením príslušnej lehoty, môže zmluvu o poskytovaní služieb zrušiť so 14-dňovou výpovednou lehotou.

V. Procedúra uzatvárania Dohody o predaji

 1. Informácie o Tovaroch, uvedené na webových stránkach Obchodu, a predovšetkým popisy Tovar, technické a úžitkové parametre, ako aj ceny, predstavujú výzvu na uzatvorenie Dohody v zmysle článku 71 Občianskeho zákonníka PR.
 2. Všetky tovary dostupné v Internetovom obchode sú továrensky nové, bez fyzických a právnych chýb, a boli legálne uvedené na trh v Slovenskej republike.
 3. Podmienkou vytvorenia Objednávky je disponovanie aktívnou emailovou adresou.
 4. V prípade vytvorenia Objednávky prostredníctvom formulára Objednávky, ktorý je dostupný na webovej stránke Internetového obchodu, Zákazník zadáva Objednávku Predajcovi elektronickou formou a predstavuje ponuku uzatvorenia Dohody o predaji Tovarov, ktoré sú predmetom Objednávky. Ponuka zadaná elektronickou formou zaväzuje Zákazníka, ak Predajca na Zákazníkom uvedenú emailovú adresu zašle potvrdenie o prijatí Objednávky na realizáciu, ktoré sa považuje za vyhlásenie Predajcu o prijatí ponuky Zákazníka, a v momente jej prijatia Zákazníkom sa uzatvára Dohoda o predaji.
 5. Zadanie Objednávky v Internetovom obchode prostredníctvom telefónu alebo zaslaním emailovej správy sa uskutočňuje počas Pracovných dní a v hodinách, ktoré sú uvedené na príslušnej webovej stránke Internetového obchodu. Zákazník v tomto prípade musí:
  1. v obsahu emailovej správy zaslanej Predajcov uviesť názov Tovaru spomedzi Tovarov, ktoré sú predstavené na webových stránkach Internetového obchodu, ako aj množstvo Tovaru,
  2. určiť spôsob dodania a platby spomedzi dostupných spôsobov dodania a platby, ktoré sú uvedené na príslušnej webovej stránke Internetového obchodu,
  3. uviesť údaje potrebné na realizáciu Objednávky, predovšetkým: meno a priezvisko, miesto pobytu a emailovú adresu.
 6. Informáciu o celkovej hodnote Objednávky, o ktorej hovorí vyššie uvedený bod, zakaždým uvádza Predajca po skompletizovaní celej Objednávky ústne alebo elektronickou poštou, spolu s informáciou, že v dôsledku uzatvorenia Dohody o predaji je Zákazník povinný zaplatiť za objednaný Tovar, a tento moment sa považuje za moment uzatvorenia Dohody o predaji.
 7. V prípade Zákazníka, ktorý je Spotrebiteľ, Predajca zakaždým po zložení Objednávky, telefonicky alebo elektronickou poštou, zasiela Zákazníkovi potvrdenie podmienok zadanej Objednávky.
 8. Dohoda sa uzatvára v momente, keď Zákazník, ktorý je Spotrebiteľ (odpovedajúc na potvrdenie podmienok Objednávky, ktoré zašle Predajca) zašle emailovú správu na emailovú adresu Predajcu, v ktorej Zákazník: súhlasí s obsahom zaslanej Objednávky, súhlasí s jeho realizáciu a súhlasí s obsahom Podmienok, a tiež potvrdzuje, že sa oboznámil s poučením o možnosti odstúpenia od Dohody.
 9. Predajca po uzatvorení Dohody o predaja potvrdzuje Zákazníkovi podmienky tejto dohody, zasielajúc na Zákazníkom uvedenú emailovú adresu alebo poštovú adresu.
 10. Dohoda o predaji sa uzatvára v slovenčine, a jej obsah sa zhoduje s Podmienkami.

VI. Dodanie

 1. Dodávanie Tovarov je obmedzené na územie členských štátov Európskej únie a realizuje sa na adresu uvedenú Zákazníkom pri vytváraní Objednávky.
 2. Zákazník si môže vybrať nasledujúce spôsoby dodania objednaných Tovarov:
  1. prostredníctvom kuriérskej spoločnosti;
  2. osobný odber v mieste osobného odberu Predajcu.
 3. Predajca na webových stránkach Obchodu, v popise Tovaru, informuje Zákazníka o počet Pracovných dní potrebných na realizáciu Objednávky a na jeho dodanie, a tiež o výške poplatkov za dodanie Tovaru.
 4. Lehota dodania a realizácie Objednávky sa počíta v Pracovných dňoch, v súlade s bodom VII podbod 2.
 5. Predajca, na požiadanie Zákazníka, spolu s Tovarom doručuje na dodané Tovary pokladničný blok alebo faktúru.
 6. Ak Tovary v danej Objednávke majú rôzne lehoty realizácie, pre celú Objednávku platí najdlhšia lehota z týchto predpokladaných lehôt.

VII. Ceny a spôsoby platby

 1. Ceny tovaru sa uvádzajú v mene EUR / euro / a zahŕňajú všetky zložky vrátane DPH, cla a ostatných poplatkov.
 2. Zákazník má na výber tieto spôsoby platby:
  1. bankový prevod na bankový účet predávajúceho (v takom prípade sa objednávka začne spracúvať až keď predávajúci pošle zákazníkovi potvrdenie o prijatí objednávky. Objednávka sa odošle neodkladne po zaúčtovaní požadovanej čiastky na bankovom účte predávajúceho a skompletizovaní objednávky);
  2. hotovosť v prípade osobného odberu –platba na mieste osobného odberu predávajúceho (v takom prípade sa objednávka realizuje neodkladne po tom, ako predávajúci pošle zákazníkovi potvrdenie o prijatí objednávky. Tovar sa odovzdá priamo na mieste osobného odberu, ktoré určí predávajúci);
  3. hotovosť v prípade zásielky na dobierku, platba doručovateľovi pri prevzatí objednávky (v takom prípade sa objednávka začne realizovať a odošle sa po tom, ako predávajúci pošle zákazníkovi potvrdenie o prijatí objednávky a jej skompletizovaní);
  4. elektronická platba (v takom prípade sa objednávka začne realizovať po tom, ako predávajúci pošle zákazníkovi potvrdenie o prijatí objednávky a obdrží informáciu zo systému platobného agenta o platbe realizovanej zákazníkom. Objednávka sa odošle hneď po skompletizovaní).
 3. Predávajúci informuje prostredníctvom webových stránok internetového obchodu o lehote, v akej je zákazník povinný uhradiť objednávku. V prípade, ak zákazník v lehote, ktorá sa uvádza v predchádzajúcej vete, platbu neuskutoční, predávajúci po neúspešnej výzve na zaplatenie so stanovením príslušnej lehoty môže na základe čl. 491. poľského Občianskeho zákonníka od zmluvy odstúpiť.

VIII. Právo na odstúpenie od zmluvy

 1. Zákazník ako spotrebiteľ môže od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a to predložením príslušného vyhlásenia v lehote 14 dní. Aby táto lehota bola dodržaná stačí vyhlásenie poslať pred jej uplynutím.
 2. Zákazník môže toto vyhlásenie napísať samostatne alebo môže využiť vzor vyhlásenia o odstúpení od zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 pravidiel. Formulár odstúpenia od zmluvy
 3. 14-dňová lehota začína plynúť odo dňa, v ktorom bol tovar doručený alebo, v prípade uzatvorenia zmluvy o poskytovaní služieb, dňom jej uzatvorenia.
 4. Predávajúci v momente prijatia zákazníkovho vyhlásenia o odstúpení od zmluvy pošle na elektronickú adresu spotrebiteľa potvrdenie o prijatí vyhlásenia o odstúpení od zmluvy.
 5. Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy sa vylučuje v prípade:
  1. poskytovania služieb, ak predávajúci vykonal službu s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa, ktorého pred začiatkom plnenia spotrebiteľ upovedomil, že po úplnom vykonaní služby spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy;
  2. zmluvy, v ktorej cena alebo odmena závisí od kolísania cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorým môže dôjsť pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy;
  3. zmluvy, ktorej predmetom plnenia je tovar, ktorý nie je prefabrikovaný a ktorý sa zhotovil podľa špecifikácií spotrebiteľa alebo ktorý slúži na uspokojenie jeho individuálnych potrieb;
  4. zmluvy, ktorej predmetom plnenia je tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu kvality alebo skaze;
  5. zmluvy, ktorej predmetom plnenia je tovar, ktorý sa dodáva v zapečatenom obale, po rozpečatení ktorého vrátenie tovaru nie je možné z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak k otvoreniu obalu došlo po dodaní;
  6. zmluvy, ktorej predmetom plnenia sú výrobky, ktoré z dôvodu svojej povahy sú po dodaní neoddeliteľne zmiešané s inými vecami;
  7. zmluvy, ktorej predmetom plnenia sú alkoholické nápoje, ktorých cena bola dohodnutá pri uzavretí kúpnej zmluvy a ktorých dodanie možno uskutočniť až po 30 dňoch a ktorých hodnota závisí od kolísania cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť;
  8. zmluvy, v rámci ktorej spotrebiteľ osobitne požiadal predávajúceho, aby ho navštívil z dôvodu vykonania naliehavej opravy alebo údržby, ak predávajúci poskytne ďalšie služby okrem tých, o ktoré spotrebiteľ osobitne požiadal, alebo ak dodáva tovar iný než náhradné diely potrebné na vykonanie opravy alebo údržby, na tieto dodatočné služby a tovar sa vzťahuje právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy;
  9. zmluvy, ktorej predmetom plnenia sú zvukové alebo obrazové záznamy alebo počítačový softvér, ktoré sa dodávajú v zapečatenom obale, ak obal bol po dodaní rozpečatený; dodávanie novín, periodík a časopisov, s výnimkou zmluvy o preplatnom;
  10. zmluvy uzatvorenej na verejnej dražbe;
  11. zmluvy o poskytovaní ubytovacích služieb na iné než obytné účely, prepravu predmetov, prenájom vozidiel, stravovacie služby, služby súvisiace s oddychom, zábavnými, športovými alebo kultúrnymi akciami, ak v zmluve bol stanovený konkrétny dátum a lehota na plnenie služby;
  12. Zmluvy o dodanie digitálnych materiálov, ktoré sa nedodávajú na hmotnom nosiči, ak sa s realizovaním služby začalo s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, pričom predávajúci upovedomil spotrebiteľa o strate práva na odstúpenie od zmluvy.
 6. V prípade riadneho odstúpenia od zmluvy uzavretej na diaľku, sa zmluva považuje za neuzavretú. To, čo zmluvné strany poskytli, musí byť vrátené v nezmenenej podobe, okrem prípadu, ak bola zmena nevyhnutná z dôvodu zistenia charakteru, vlastností a funkčnosti tovaru. K vráteniu prostriedkov má dôjsť bezodkladne, najneskôr do 14 dní. Zakúpený tovar je potrebné vrátiť na adresu predajcu. Poučenie o odstúpení od kúpno-predajnej zmluvy
 7. Predajca vráti Konzumentovi najneskôr do 14 dní od dňa doručenia vyhlásenia Konzumenta o odstúpení od zmluvy všetky ním vykonané platby, vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predajca vykoná vrátenie platby rovnakým spôsobom platby, aký použil Konzument okrem prípadu, že Konzument jasne súhlasil s iným spôsobom vrátenia dlžnej sumy, ktorý mu nespôsobí žiadne náklady. Predajca môže čakať s vrátením platby uskutočnenej zo strany klienta do momentu doručenia veci alebo zaslania potvrdenia o jej odoslaní zo strany klienta v závislosti od toho, ktorý prípad nastane skôr, okrem prípadu, ak predajca navrhol, že vec preberie od klienta sám.
 8. V prípade, ak si Konzument zvolil iný spôsob dodania tovaru ako je najlacnejší bežný spôsob ponúkaný Predajcom, nie je Predajca povinný vrátiť Konzumentovi náklady súvisiace s takouto prepravou tovaru.
 9. Klient uhradí len priame náklady súvisiace s vrátením tovaru, okrem prípadu, že predajca súhlasil s pokrytím týchto nákladov.

IX. Reklamácie týkajúce sa tovaru, na ktorý sa vzťahuje záruka

 1. Predajca sa zaväzuje dodať bezchybný tovar.
 2. Predajca zodpovedá vo vzťahu ku konzumentovi z dôvodu záruky za chyby uvedené v čl. 556 – 576 Občianskeho zákonníka. Vo vzťahu ku klientom podnikateľom sa záruka neuplatňuje.
 3. Reklamácie vyplývajúce z porušenia zákonne zaručených práv klienta alebo na základe týchto predpisov je potrebné zasielať na adresu spoločnosť „TRSHOES sp. z o.o.“, ul. Żyzna 15M, 42-202 Częstochowa na adresu elektronickej pošty: reklamacie@nescior.sk  Reklamačný formulár
 4. Na účely posúdenia reklamácie je klient povinný zaslať alebo dodať reklamovaný tovar a pokiaľ je to možné, priložiť k nemu doklad o kúpe. Tovar je potrebné dodať alebo zaslať na adresu uvedenú v bode 3.
 5. Predajca sa zaväzuje posudzovať reklamácie najneskôr do 14 dní.
 6. V prípade nedostatočne vyplnenej reklamácie predajca vyzve klienta na jej doplnenie v stanovenom termíne a to bezodkladne, najneskôr však do 7 dní od dátumu doručenia výzvy klientovi.

X. Reklamácie v oblasti poskytovania služieb elektronickou cestou

 1. Klient môže Predajcovi nahlásiť reklamácie v súvislosti s fungovaním obchodu a využívaním jeho služieb. Reklamácie je možné nahlasovať písomne na adresu: spoločnosť „TRSHOES sp. z o.o.“, ul. Żyzna 15M, 42-202 Częstochowa, na adresu elektronickej pošty: reklamacie@nescior.sk
 2. V reklamácii musí byť uvedené meno a priezvisko klienta, korešpondenčná adresa, typ a opis daného problému. Formulár reklamácie v rozsahu poskytovania elektronických služieb
 3. Predajca sa zaväzuje posúdiť každú reklamáciu do 14 dní a ak by to nebolo možné, informovať klienta do tohto termínu, kedy sa bude reklamácia posudzovať. V prípade nedostatočne vyplnenej reklamácie predajca vyzve klienta na jej doplnenie v stanovenom termíne do 7 dní od dátumu doručenia výzvy klientovi.

XI. Záruky

 1. Záruku na jednotlivé tovary poskytuje výrobca, predajca alebo dovozca.
 2. V prípade tovarov, na ktoré je poskytnutá záruka, informácie o záruke, rozsahu a obsahu záruky, ako aj o záručnej lehote, sú zakaždým uvedené v popise tovaru na webových stránkach Obchodu.

XII. Mimosúdne spôsoby riešenia reklamácií a vymáhania nárokov

 1. Zákazník, ktorý je Spotrebiteľ, má okrem iného nasledujúce možnosti využiť mimosúdne prostriedky riešenia reklamácie alebo vymáhania nárokov:
  1. má právo obrátiť sa na stály spotrebiteľský súd pôsobiaci pri hlavnej obchodnej inšpekcii so žiadosťou o rozsúdenie sporu vyplývajúceho alebo súvisiaceho s uzatvorenou Dohodou o predaji;
  2. má právo obrátiť sa na príslušný krajský inšpektorát obchodnej inšpekcie so žiadosťou o zahájenie mediačného konania s cieľom dosiahnuť ukončenie sporu medzi Zákazníkom a Predajcom vzájomnou dohodou;
  3. môže získať bezplatnú pomoc týkajúcu sa riešenia sporu medzi Zákazníkom a Predajcom, môže tiež využiť bezplatnú pomoc príslušného ombudsmana spotrebiteľov alebo príslušnej organizácie, ktorej štatutárnou úlohou je ochrana Spotrebiteľov (okrem iného Federácia spotrebiteľov, Združenie poľských spotrebiteľov). Federácia spotrebiteľov poskytuje porady na infolinke pre spotrebiteľov 800 007 707 (bezplatné volania z Poľska) a Združenie poľských spotrebiteľov prostredníctvom emailovej adresy porady@dlakonsumentow.pl     
  4. zložiť svoju sťažnosť prostredníctvom európskej internetovej platformy ODR, ktorá je dostupná na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

XIII. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje, ktoré uvádzajú Zákazníci, Predajca zhromažďuje a spracúva v súlade s platnými právnymi predpismi a v súlade s Politikou ochrany osobných údajov

XIV. Záverečné ustanovenia

 1. Všetky práva na Internetový obchod, vrátane majetkových autorských práv, práv duševného vlastníctva na jeho názov, internetovú doménu, internetové stránky Internetového obchodu, a tiež na formuláre, logá ap. patria Predajcovi, a môžu sa používať výhradne iba spôsobom stanoveným v pravidlách a v súlade s nimi.
 2. Ustanovenia týkajúce sa Spotrebiteľa obsiahnuté v týchto Obchodných podmienkach, v predmete odstúpenia od zmluvy a reklamácii, sa vzťahujú na fyzickú osobu uzatvárajúcu zmluvu priamo súvisiacu s jej obchodnou činnosťou, ak z obsahu tejto zmluvy vyplýva, že pre túto osobu nemá profesionálny charakter, vyplývajúci najmä z predmetu podnikateľskej činnosti, umožnenej  na základe ustanovení o Centrálnom registri a Informáciách o Podnikateľskej činnosti.  Nevzťahuje sa na ustanovenia o mimosúdnych spôsoboch riešenia reklamácii a uplatnení svojich nárokov.
 3. Prípadné spory, ku ktorým dôjde medzi Predajcom a Zákazníkom, ktorý je Spotrebiteľom, budú predkladané príslušným súdom v súlade s príslušnými ustanoveniami predpisov Občianskeho zákonníka.
 4. Prípadné spory, ku ktorým dôjde medzi Predajcom a Zákazníkom, ktorý je podnikateľom, budú predkladané príslušnému súdu podľa sídla Predajcu.
 5. V záležitostiach, ktoré tieto pravidlá neupravujú, účinné sú predpisy občianskeho zákonníka, predpisy zákona o poskytovaní elektronických služieb, predpisy zákona o právach spotrebiteľov, ako aj iné príslušné predpisy legislatívy Poľskej republiky.
 6. O všetkých prípadných zmenách týchto pravidiel bude každý Zákazník informovaný prostredníctvom informácie uvedenej na domovskej stránke Internetového obchodu, v ktorých bude predstavená zostava zmien ako aj termíny nadobudnutia účinnosti. Zákazníci, ktorí majú Účet, budú o zmenách spolu so zostavou týchto zmien dodatočne informovaní zaslaním informácie na nimi uvedenú emailovú adresu. Zmeny nenadobudnú účinnosť v kratšej lehote než 14 dní od dňa ich zverejnenia. V prípade, ak Zákazník, ktorý má Účet zákazníka, nebude súhlasiť s novým obsahom pravidiel, je povinný informovať o tejto skutočnosti Predajcu, a to v priebehu 14 dní od dňa informovania o plánovanej zmene pravidiel. V dôsledku informovania Predajcu o nesúhlase s novým obsahom pravidiel bude ukončená Dohoda.